POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A S.C.A. NEGOIȚĂ, IANCU ȘI PANAITESCU

Pe parcursul desfășurării activității sale S.C.A. NEGOIȚĂ, IANCU ȘI PANAITESCU, cu sediul în Mun. București, Sector 5, Str. Odoarei, Nr. 11, autorizată prin Decizia Baroului București Nr. 216/26.01.2017, având CIF RO 37063334, email office@nipaa.ro, adresă de corespondență Mun. București, Sector 1, Str. Hatmanul Arbore, Nr. 8-10, Et. 1, Apt. 33, (denumită în continuare „NIPAA”) poate fi în situația de a prelucra date cu caracter personal în scopuri legitime în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directive 95/46/CE (în continuare denumit „RGPD” sau „Regulamentul”).

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică cu care a fost mandatată societatea noastră, iar ulterior, în baza consimțământului dumneavoastră explicit și exprimat în scris.

Orice colectare și prelucrare a unor astfel de date de către NIPAA se va face cu respectarea legislației naționale aplicabile, inclusiv a Regulamentului, conform principiilor enunțate în continuare. În funcție de relația dumneavoastră cu NIPAA (ex. client, potențial client, colaborator, potențial colaborator, angajat, practicant, etc.), prelucrarea se face în scop de:

• furnizarea serviciilor juridice solicitate NIPAA;
• comunicare cu dumneavoastră;
• menținerea relației contractuale;
• respectarea obligațiilor impuse de lege;
• evaluarea condițiilor de calificare pentru pozițiile disponibile în cadrul NIPAA (colaboratori, angajați, practicanți, etc.);
• asigurarea securității sediului NIPAA, a bunurilor și persoanelor aflate acolo;
• aducerea la cunoștință dumneavoastră a informațiilor permise conform Legii nr. 51/1995 cu privire la activitatea NIPAA;
• comunicarea unor mesaje informative referitoare la aspecte juridice relevante pentru dumneavoastră;
• funcționarea în parametrii optimi ai website-ului www.nipaa.ro.

Mesajele informative vor conține întotdeauna o opțiune de „Dezabonare” prin care veți putea opta ca pentru viitor să nu mai primiți astfel de comunicări.

Tipul de date ce pot fi prelucrate sunt cele furnizate direct de dumneavoastră, precum nume, prenume, adresă, cod numeric personal, serie și număr carte de identitate, număr de telefon, email, ocupație, loc de muncă, CV, informații privind educația urmată, IP. Pentru politica de cookies, click aici.

Modalitatea de obținere a datelor este prin furnizarea lor direct de către dumneavoastră. În măsura în care sunteți un împuternicit (ex. mandatar) al unor persoane fizice, vă rugăm să informați respectivele persoane de modalitatea în care NIPAA prelucrează datele cu caracter personal și să le îndrumată să parcurgă prezenta politică de confidențialitate a NIPAA.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți nu se va face de către NIPAA decât în scopul realizării mandatului primit. Terții către care poate fi necesar ca NIPAA să dezvăluie datele dumneavoastră sunt instanțele de judecată și arbitraj (ex. cereri de chemare în judecată, întâmpinări, alte cereri), alte autorități cu atribuții jurisdicționale recunoscute de lege (ex. jurisdicții administrative, comisii de disciplină), autorități ale statului (ex. depuneri cereri, formulare petiții, obținere informații), alte entități (ex. Registrul Comerțului, O.C.P.I., curierat), alte persoane fizice sau juridice, române sau din străinătate în față de care NIPAA vă reprezintă (ex. notificări, adrese), sau a colaboratorilor interni sau externi necesari îndeplinirii mandatului (ex. avocați colaboratori, avocați cu care NIPAA are încheiate convenții de conlucrare, notari, experți judiciari, traducători), sau către autoritățile statului, în condițiile prevăzute de lege (ex. organe de inspecție și control).

NIPAA nu creează niciun fel de baze de date, toate datele care sunt necesare a fi prelucrate în scopurile mai sus indicate se regăsesc pe suporturile originale (ex. contracte de asistență juridică, copii cărți de identitate furnizate pentru stabilirea identității semnatarilor, conform legii, CV.), astfel cum au fost ele puse la dispoziție de dumneavoastră. Ele nu se comunică decât pe documentele realizate de NIPAA în scopul realizării mandatului (ex. a se vedea mai sus, cereri de chemare în judecată, petiții, notificări).

Durata procesării este cea necesară realizării mandatului încredințat și, ulterior, conform obligațiilor legale pe care NIPAA trebuie să le respecte.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele prelucrate sunt conform Regulamentului dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ștergere a datelor, de restricționare a prelucrării datelor, de portabilitate a datelor, de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată competente.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Mun. București, Sector 1, Bdul. Gral. Gh. Magheru, Nr. 28-30, adresă de internet www.dataprotection.ro.

Responsabilul cu protecţia datelor. Pentru asigurarea cerințelor Regulamentului și a obligațiilor legale care îi revin NIPAA și totodată în scopul înlesnirii comunicării cu persoanele vizate sau cu Autoritatea națională, puteți adresa orice sesizări, informări sau solicitări cu privire la datele dumneavoastră personale prin cerere scrisă trimisă la adresa din Mun. București, Sector 1, Str. Hatmanul Arbore, Nr. 8-10, Et. 1, Apt. 33, sau prin email la office@nipaa.ro.

Versiune actualizată la 10 Septembrie, 2018.